Hướng dẫn đưa thư mục lên repository gitlab rỗng và kết nối với VS Code

13-07-2021 08:55:15

Sau khi tạo 1 project mới trên gitlab, việc cần làm là clone repository này về 1 thư mục trên máy tính.

- Tạo thư mục, vào thư mục đó đánh các lệnh trong Command line instructions, 2 khối lệnh đầu tiên. Gitlab sẽ tạo thư mục với tên của project mới clone về.

- Chép mã nguồn cần đưa lên git (nếu có) vào thư mục project đó.

- Mở vs code, open folder, chọn thư mục project mới clone.

- Vào terminal, New terminal, đánh các lệnh sau:

git init

git add .


+