Hướng dẫn quản lý chương trình đào tạo

Bước 1: Danh mục đào tạo

Click vào nút thêm để thêm 1 danh mục

Double click vào danh mục mới tạo để cấu hình các thông tin.

- Kéo các nhóm thành viên được phép học từ bên phải vào bên trái để cho phép thành viên thuộc nhóm đó được xem bài học.

- Thêm các danh mục con. các mục con này sẽ chứa các bài học.

Bước 2: Tạo nội dung bài học

Chọn danh mục và danh mục con, nhấn nút thêm bài học để soạn bài học.

Nhập các nội dung, chọn link Video nếu có... sau đó nhấn Lưu

 

+