Hướng dẫn chỉnh các web dùng chung hệ thống User

Bước 1: đăng nhập vào cpanel, chọn File Manager

Bước 2: vào thư mục public_html/cfg chọn file trùng tên với domain của web con cần theo hệ thống user với web mẹ, nhấn Edit

Bước 3: tìm dòng define("USER_DBPREFIX", chỉnh giá trị giống với web mẹ

Chú ý: nếu muốn biết giá trị biến USER_DBPREFIX của web mẹ là gì, ta cũng làm từ bước 1 để tìm file của web mẹ, chọn edit và copy giá trị.

+