Hướng dẫn cấu hình 1 host chứa ảnh

1. Thêm domain hoặc sub domain: domain này là địa chỉ chứa ảnh, file...

Nếu trước đó cài hệ thống chứa ảnh ở thư mục nào, ta trỏ domain về thư mục đó.


 

2. Khai báo địa chỉ host chứa ảnh cho website:

vào File Manager trên host. vào public_html/cfg/ tìm file có tên là domain cần cấu hình. thay đổi: define("_FILE_MANAGER_DOMAIN","https://cdn.ebaoviet.com"); thành domain chứa ảnh

+