Chính sách quyền riêng tư

09-03-2024 20:20:40

Chính sách Quyền Riêng tư

Chúng tôi, AISystem, cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn tải xuống và sử dụng phần mềm của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:

  1. Thông tin cá nhân: Để sử dụng một số tính năng của phần mềm, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và thông tin thanh toán. Chúng tôi cam kết rằng thông tin này sẽ được bảo vệ và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ.

  2. Thông tin không cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin không cá nhân về việc sử dụng phần mềm, bao gồm thông tin về thiết bị, trình duyệt và các hoạt động trên phần mềm. Thông tin này sẽ được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa phần mềm.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để:

  • Cung cấp và duy trì phần mềm.
  • Gửi thông tin liên quan đến tài khoản và dịch vụ.
  • Phản hồi vào yêu cầu hỗ trợ của bạn.
  • Nâng cao trải nghiệm người dùng và phát triển các tính năng mới.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát dữ liệu hoặc sử dụng không đúng cách thông tin cá nhân.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: tranchaulong@gmail.com.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian và chúng tôi khuyến khích bạn xem xét lại chính sách này định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.


+