Form đặt hàng đa năng orderFormC1

Form đặt hàng đa năng, rất nhiều tùy chọn.

Lưu ý: copy và dán ở chế độ HTML trên không soạn thảo.

-Diễn giải: 

productID:id1|id2|id3 thay id1, id2, id3 là các id sản phẩm cần đặt.

show product: có giá trị 1 là show, 0 là hide để hiện hoặc ẩn sản phẩm.

button label: nhãn nút mua hàng.

result URL: link kết quả mua hàng thành công: 

   - payment00: trả về trang payment của hệ thống.

  - payment10: trả về trang payment với nội dung thông báo lấy từ chính sản phẩm được đặt, nhưng không hiện thông tin sản phẩm.  - payment11: trả về trang payment với nội dung thông báo lấy từ chính sản phẩm được đặt, và hiện thông tin sản phẩm.

  - payment20: trả về trang payment với nội dung thông báo lấy từ hệ thống, nhưng không hiện thông tin sản phẩm.

  - payment21: trả về trang payment với nội dung thông báo lấy từ hệ thống, và hiện thông tin sản phẩm.

Kết quả mua hàng

+