Các hàm dùng trong hệ thống mail

1. Thông tin khách hàng:

[id], [fullname], [phone], [email], [address], [note], [product], [order_link]

2. Thông tin thành viên bán hàng:

[memberID], [memberFullname], [memberPhone], [memberEmail]

3. Thông tin người giới thiệu CTV:

[inviteeID], [inviteeFullname], [inviteePhone], [inviteeEmail]

+